Zatrudnienie Ukraińca – jak to zrobić i co trzeba wiedzieć?
28.02.2024

Zatrudnienie Ukraińca – jak to zrobić i co trzeba wiedzieć?

5/5 (4)

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na pracowników, wielu pracodawców w Polsce zwraca swoje spojrzenia w kierunku wschodnich sąsiadów, szczególnie Ukrainy, która stała się kluczowym źródłem nowych talentów na polskim rynku pracy. Zatrudnienie Ukraińca nie jest jednak wolne od formalności i wymaga od pracodawców szczegółowego zrozumienia obowiązujących przepisów oraz procedur. W niniejszym artykule przybliżymy kluczowe aspekty, które pracodawcy muszą wziąć pod uwagę, decydując się na zatrudnienie Ukraińca w Polsce. Naszym celem jest dostarczenie kompleksowego przewodnika, który ułatwi pracodawcom nawigowanie po złożonych wymaganiach prawnych, jednocześnie pomagając w budowaniu korzystnych i zgodnych z prawem relacji pracowniczych.

Zatrudnienie Ukraińca po 24 lutego 2022 roku – podstawowe informacje

Zatrudnienie Ukraińca po 24 lutego 2022 roku niesie ze sobą szereg zmian i ułatwień, wprowadzonych w celu wsparcia osób uciekających przed konfliktem zbrojnym w ich kraju. W odpowiedzi na kryzys, polski rząd zaimplementował specjalne przepisy, które ułatwiają proces zatrudniania Ukraińców. Przede wszystkim, ważnym aspektem jest wprowadzenie tzw. specjalnej ustawy, która pozwala obywatelom Ukrainy na legalne przebywanie oraz pracę w Polsce bez konieczności posiadania wizy pracy przez pierwsze 18 miesięcy od wjazdu. Aby zatrudnić obywatela Ukrainy, pracodawca musi zgłosić taką chęć w urzędzie wojewódzkim, co jest znaczącym uproszczeniem w porównaniu do standardowego procesu uzyskania zezwolenia na pracę. Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które jest ważne przez okres do 24 miesięcy. Ważne jest, by pracodawcy byli świadomi obowiązujących przepisów oraz korzystali z ułatwień, mając na uwadze prawa pracownika, co przyczyni się do budowania pozytywnych relacji między pracodawcą a pracownikiem, a także pomoże w integracji Ukraińców z polskim rynkiem pracy.

Korzyści z zatrudnienia obywatela Ukrainy

W obliczu rosnącej globalizacji i otwartości rynków pracy, pracodawcy coraz częściej rozważają zatrudnienie pracowników z innych krajów. Wśród nich, obywatele Ukrainy stanowią atrakcyjną grupę dla wielu branż. Poniżej przedstawiamy kluczowe korzyści, jakie niesie za sobą zatrudnienie obywatela Ukrainy, podkreślając, dlaczego warto rozważyć tę opcję.

 • Wysokie kwalifikacje i motywacja do pracy – obywatele Ukrainy są znani z wysokiego poziomu kwalifikacji, zwłaszcza w sektorach takich jak IT, inżynieria, medycyna czy edukacja. Wiele osób posiada także wysokie kwalifikacje w rzemiośle i przemyśle. Dodatkowo, pracownicy z Ukrainy są często bardzo zmotywowani do pracy, cenią stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju, co przekłada się na ich produktywność i zaangażowanie.
 • Elastyczność i adaptacja – pracownicy z Ukrainy wykazują duża elastyczność i zdolność do adaptacji w nowym środowisku. Szybko uczą się nowych umiejętności i łatwo dostosowują się do zmieniających się wymogów pracy. Ich otwartość na nowe doświadczenia i chęć do nauki są cenne dla pracodawców poszukujących elastycznych i dynamicznych zespołów.
 • Wzmacnianie zespołu i różnorodność kulturowa – zatrudnienie obywateli Ukrainy może znacząco wzbogacić kulturę organizacyjną firmy. Różnorodność kulturowa przyczynia się do lepszego zrozumienia globalnego rynku, a także sprzyja kreatywności i innowacyjności w zespole. Współpraca międzykulturowa umożliwia wymianę doświadczeń i perspektyw, co może być nieocenione w procesie tworzenia i realizacji projektów.
 • Korzystne aspekty prawne i podatkowe – zatrudnienie obywateli Ukrainy jest również korzystne z punktu widzenia formalno-prawnego i podatkowego. Wiele krajów oferuje uproszczone procedury zatrudnienia obcokrajowców, w tym obywateli Ukrainy, co może ułatwić i przyspieszyć proces rekrutacji. Ponadto, pracodawcy mogą korzystać z określonych ulg podatkowych lub dotacji na zatrudnienie pracowników z zagranicy.

Zatrudnienie obywatela Ukrainy oferuje szereg korzyści dla pracodawców, począwszy od wysokich kwalifikacji i motywacji pracowników, przez elastyczność i zdolność do adaptacji, po wzbogacenie zespołu o różnorodność kulturową. Dodatkowe aspekty prawne i podatkowe czynią tę opcję jeszcze bardziej atrakcyjną. Warto rozważyć zatrudnienie obywateli Ukrainy jako sposób na rozwój firmy i zbudowanego silnego, zmotywowanego zespołu.

Jak zatrudnić Ukraińca w Polsce?

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy stało się coraz bardziej popularną praktyką wśród polskich pracodawców, zwłaszcza w obliczu rosnącego zapotrzebowania na ręce do pracy w wielu sektorach gospodarki. Proces ten, choć może wydawać się skomplikowany z punktu widzenia formalności, oferuje liczne korzyści zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

A) Zatrudnienie obywatela Ukrainy na umowę zlecenie

Zatrudnienie obywateli Ukrainy w Polsce stało się coraz bardziej popularne, szczególnie w kontekście dynamicznie rozwijającego się rynku pracy i potrzeby pokrycia deficytu pracowników w różnych sektorach. Umowa zlecenie jest jedną z form zatrudnienia, która może być atrakcyjna zarówno dla pracodawców, jak i pracowników z Ukrainy, oferując elastyczność oraz prostotę w realizacji. W poniższym artykule przedstawiamy kluczowe informacje, które pomogą w zrozumieniu procesu zatrudnienia na umowę zlecenie, specyfikę tej formy pracy oraz wymagania prawne związane z zatrudnieniem obywatela Ukrainy. Przed zatrudnieniem obywatela Ukrainy na umowę zlecenie, pracodawca musi upewnić się, że przyszły pracownik posiada odpowiednie zezwolenie na pracę lub inny dokument legalizujący pobyt i pracę w Polsce. W niektórych przypadkach, w zależności od czasu trwania zatrudnienia oraz rodzaju wykonywanej pracy, obywatele Ukrainy mogą korzystać z uproszczonych procedur legalizacji pracy, takich jak oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. Przed zawarciem umowy zlecenie z obywatelem Ukrainy, pracodawca powinien zweryfikować legalność pobytu oraz uprawnienia do pracy w Polsce. Umowa zlecenie powinna być sporządzona na piśmie, zawierając szczegółowy opis zakresu wykonywanych zadań, wynagrodzenia oraz terminu realizacji zlecenia. Pracodawca jest zobowiązany zgłosić zleceniobiorcę do ZUS najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania zlecenia. Zgodnie z polskim prawem, od wynagrodzenia z umowy zlecenie należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Zatrudnienie na umowę zlecenie może oferować obywatelom Ukrainy większą elastyczność i możliwość zarobkowania w Polsce, jednocześnie stwarzając pracodawcom możliwość szybkiego i elastycznego zaspokojenia potrzeb kadrowych. Jednakże, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni być świadomi wyzwań związanych z mniejszą stabilnością zatrudnienia oraz koniecznością dokładnego zrozumienia przepisów prawnych regulujących tę formę prawną.

B) Zatrudnienie Ukraińca na umowę o pracę

Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że potencjalny pracownik z Ukrainy ma prawo do legalnego zatrudnienia w Polsce. Obejmuje to posiadanie ważnego paszportu oraz, w niektórych przypadkach, wizy pracowniczej lub karty pobytu. Przed zatrudnieniem Ukraińca na umowę o pracę, pracodawca może wykorzystać oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy. Dokument ten pozwala na pracę do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy i jest jednym z prostszych sposobów na krótkoterminowe zatrudnienie. Kiedy warunki legalnego zatrudnienia są spełnione, następnym krokiem jest podpisanie umowy o pracę. W umowie należy szczegółowo określić warunki zatrudnienia, takie jak stanowisko, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy oraz inne prawa i obowiązki pracownika. Pracodawca jest zobowiązany zgłosić zatrudnionego pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Jest to niezbędne do zapewnienia pracownikowi ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego. Zaleca się, aby pracodawcy oferowali wsparcie swoim pracownikom z Ukrainy, w szczególności pomagając im w załatwieniu formalności związanych z pobytem i pracą w Polsce. Może to obejmować pomoc w znalezieniu mieszkania, naukę języka polskiego czy orientację w polskim systemie prawnym i kulturalnym.

Legalne zatrudnienie pracowników z Ukrainy – jakie dokumenty będą potrzebne?

Legalne zatrudnienie pracowników z Ukrainy nie tylko wspiera rozwój biznesu, ale również przyczynia się do budowania mostów międzykulturowych. Aby jednak proces ten przebiegał zgodnie z prawem, niezbędne jest przygotowanie i zgromadzenie odpowiednich dokumentów. Pierwszym krokiem jest uzyskanie zezwolenia na pracę dla obywatela Ukrainy. Zezwolenie to wydawane jest przez wojewódzki urząd pracy, kompetentny w miejscu planowanego zatrudnienia. Dokument ten potwierdza, że na lokalnym rynku pracy nie ma wystarczającej liczby pracowników kwalifikujących się do zajęcia danego stanowiska. Alternatywą dla zezwolenia na pracę jest złożenie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, które również składa się w urzędzie wojewódzkim. Ta opcja jest szybsza i mniej skomplikowana, ale ważna jest tylko przez pierwsze 6 miesięcy pracy. Pracownik z Ukrainy musi posiadać wizę pracowniczą lub kartę pobytu uprawniającą do pracy w Polsce. Wiza pracownicza typu D jest wydawana na podstawie otrzymanego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu pracy. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi z Ukrainy ubezpieczenia zdrowotnego, które jest konieczne do legalnego zatrudnienia i pobytu w Polsce. Legalne zatrudnienie pracowników z Ukrainy wymaga od pracodawców przygotowania i zgromadzenia szeregu dokumentów. Proces ten, choć może wydawać się skomplikowany, jest niezbędny do zapewnienia zgodności z polskim prawem pracy oraz ochrony praw pracownika. Przestrzeganie powyższych kroków gwarantuje, że proces zatrudnienia przebiegnie płynnie i bez przeszkód, wspierając zarówno rozwój firmy, jak i integrację pracowników z Ukrainy na polskim rynku.

Zgłoszenie zatrudnienia Ukraińca do urzędu pracy

Aby zapewnić zgodność z prawem i uniknąć potencjalnych problemów, istotne jest odpowiednie zgłoszenie zatrudnienia obywatela Ukrainy do właściwego urzędu pracy. Po spełnieniu wszystkich wymogów prawnych, pracodawca musi zgłosić zatrudnienie pracownika z Ukrainy do właściwego urzędu pracy. Zgłoszenie to powinno zawierać kompletny zestaw informacji o pracowniku i rodzaju wykonywanej pracy, a także o okresie zatrudnienia. Ważne jest, aby pracodawca prowadził dokładną dokumentację i ewidencję dotyczącą zatrudnienia pracowników z Ukrainy. Obejmuje to kopie umów o pracę, oświadczeń i pozwoleń na pracę, a także wszelkie inne dokumenty wymagane przez prawo polskie. Zatrudnianie pracowników z Ukrainy jest procesem, który wymaga dokładności i zrozumienia obowiązujących przepisów. Pracodawcy muszą podjąć odpowiednie kroki, aby zapewnić, że ich działania są w pełni zgodne z polskim prawem pracy i regulacjami imigracyjnymi. Prawidłowe zgłoszenie zatrudnienia do urzędu pracy jest kluczowym elementem tego procesu, gwarantującym legalność zatrudnienia i ochronę praw pracowniczych.

Dofinansowanie – czy pracodawca dostaje pieniądze za zatrudnienie Ukraińców?

Dofinansowanie na zatrudnienie pracowników z Ukrainy jest częścią szerszych inicjatyw rządowych i unijnych, mających na celu wspieranie integracji obcokrajowców oraz stymulację polskiego rynku pracy. Programy te mogą obejmować m.in. zwrot kosztów związanych z legalizacją pobytu i pracy, tj. opłaty za wizy, pozwolenia na pracę czy tłumaczenia dokumentów; wsparcie szkoleniowe dla pracowników, w tym kursy języka polskiego, szkolenia zawodowe i kursy adaptacyjne; dofinansowanie kosztów zatrudnienia, które może przybierać formę zwrotu części wynagrodzenia pracownika lub pokrycia kosztów ubezpieczenia społecznego. Aby skorzystać z możliwości dofinansowania, pracodawcy muszą spełnić określone warunki, które mogą różnić się w zależności od programu. Zazwyczaj wymaga się zatrudnienia na umowę o pracę, legalnego pobytu i pracy pracownika czy też zachowania ciągłości zatrudnienia. Oprócz bezpośrednich korzyści finansowych, zatrudnienie pracowników z Ukrainy z wykorzystaniem dostępnych form dofinansowania może przynieść pracodawcom szereg dodatkowych korzyści, takich jak: dostęp do wykwalifikowanych pracowników, wzrost konkurencyjności czy także wzmocnienie różnorodności i innowacyjności.

Podsumowanie

Zatrudnienie obywatela Ukrainy w Polsce wymaga zrozumienia przepisów prawnych oraz spełnienia określonych wymogów. Proces ten można podzielić na kilka kluczowych etapów jak: pozwolenie na pracę, oświadczenie o powierzeniu pracy, legalny pobyt, zgłoszenie do ZUS, właściwe rozliczenie podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne pracownika. Warto pamiętać, że przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców są zmiennym elementem prawa pracy i mogą ulegać zmianom. Dlatego zaleca się śledzenie aktualnych informacji i ewentualne konsultacje z ekspertem w dziedzinie prawa pracy lub migracji. Zrozumienie tych zasad jest kluczowe dla legalnego i etycznego zatrudnienia obywateli Ukrainy, co przynosi korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

Array
(
  [pl] => Array
    (
      [code] => pl
      [id] => 40
      [native_name] => polski
      [major] => 0
      [active] => 1
      [default_locale] => pl_PL
      [encode_url] => 0
      [tag] => pl
      [missing] => 0
      [translated_name] => polski
      [url] => https://workafford.pl/zatrudnienie-ukrainca-jak-to-zrobic-i-co-trzeba-wiedziec/
      [country_flag_url] => https://workafford.pl/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/pl.png
      [language_code] => pl
    )

  [en] => Array
    (
      [code] => en
      [id] => 1
      [native_name] => English
      [major] => 1
      [active] => 0
      [default_locale] => en_US
      [encode_url] => 0
      [tag] => en
      [missing] => 1
      [translated_name] => angielski
      [url] => https://workafford.com
      [country_flag_url] => https://workafford.pl/wp-content/uploads/flags/us.png
      [language_code] => en
    )

  [uk] => Array
    (
      [code] => uk
      [id] => 54
      [native_name] => Ukrainian
      [major] => 0
      [active] => 0
      [default_locale] => uk_UA
      [encode_url] => 0
      [tag] => uk
      [missing] => 1
      [translated_name] => ukraiński
      [url] => https://workafford.com.ua
      [country_flag_url] => https://workafford.pl/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/uk.png
      [language_code] => uk
    )

)
Choose languge