Plan rozwoju pracownika – etapy, obszary, przykłady
30.06.2023

Plan rozwoju pracownika – etapy, obszary, przykłady

5/5 (2)

Każdą firmę tworzą ludzie, to oni są najważniejszą częścią – dzięki nim firma funkcjonuje. Jednak, aby pracownik był zadowolony, chętnie przychodził do pracy, ale też czuł się doceniany, musi czuć, że może rozwijać swoje skrzydła. Warto zatem pomyśleć nad planem rozwoju pracownika — zaplanować etapy oraz obszary, w których taki rozwój mógłby mieć miejsce. Poniżej opisujemy kilka ważnych kwestii, którym warto się przyjrzeć przed rozpoczęciem rozwoju pracowników w danej organizacji.

Rozwój zawodowy pracowników – definicja

Rozwój zawodowy pracowników odnosi się do procesu, w którym pracownicy zdobywają nowe umiejętności, wiedzę i doświadczenie, które pozwalają im rozwijać się i awansować w swojej karierze zawodowej. Jest to całościowy proces, który obejmuje zarówno rozwijanie umiejętności technicznych, jak i umiejętności miękkich oraz zdobywanie wiedzy i doświadczenia związanych z konkretną dziedziną lub branżą. Celem rozwoju zawodowego pracowników jest zwiększenie ich efektywności i wydajności w miejscu pracy, poprawa jakości wykonywanych zadań oraz zdolność do radzenia sobie z nowymi wyzwaniami. W efekcie pracownicy mogą osiągać lepsze wyniki, awansować na wyższe stanowiska, uzyskać większe satysfakcje zawodowe oraz rozwijać swoją karierę.

Czym jest indywidualny plan rozwoju pracownika w organizacji?

Indywidualny Plan Rozwoju pracownika (IPR) to narzędzie stosowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, które ma na celu wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego pracowników. IPR może być sporządzany podczas rozmów oceniających, okresowych przeglądów wydajności, rozmów rozwojowych lub innych form interakcji między pracownikiem a jego przełożonym, lub zespołem HR. Plan rozwoju jest zwykle ustalany na określony okres, na przykład rok, i zawiera konkretne cele, działania i środki potrzebne do osiągnięcia tych celów. Główne cele IPR to:

 1. Identyfikacja celów rozwojowych pracownika: Pracownik i jego przełożony wspólnie ustalają cele rozwojowe, które są zgodne z celami organizacji i potrzebami pracownika. Mogą to być zarówno cele związane z aktualnym stanowiskiem pracy, jak i cele długoterminowe związane z awansem, zdobywaniem nowych umiejętności lub rozwijaniem kompetencji.
 1. Planowanie działań rozwojowych: Na podstawie celów rozwojowych określa się konkretne kroki i działania, które pracownik powinien podjąć w celu ich osiągnięcia, np. szkolenia, kursy, praktyki zawodowe, mentorowanie, samokształcenie, projekty specjalne, udział w konferencjach itp.
 2. Śledzenie postępów: IPR służy również jako narzędzie monitorowania postępów pracownika w realizacji swoich celów rozwojowych. Przełożony lub zespół HR regularnie spotyka się z pracownikiem, aby ocenić postępy, zidentyfikować ewentualne problemy i dostosować plan rozwoju, jeśli jest to konieczne.
 3. Motywacja i zaangażowanie pracownika: IPR może przyczynić się do zwiększenia motywacji pracownika poprzez jasne określenie celów i wsparcie w ich osiąganiu. Pracownik czuje, że jego rozwój jest ważny dla organizacji i że ma możliwość rozwijania swoich umiejętności i kwalifikacji.

Wprowadzenie indywidualnego Planu Rozwoju pracownika pozwala organizacji skoncentrować się na rozwijaniu potencjału swoich pracowników, co może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji, zaangażowania i efektywności pracy. Jest to również korzystne dla pracownika, który ma okazję rozwijać swoje umiejętności, awansować zawodowo i osiągać swoje cele rozwojowe.

Jakie mogą być obszary do rozwoju pracownika?

Istnieje wiele obszarów rozwoju pracownika. Oto kilka przykładów:

 1. Komunikacja: Umiejętność skutecznej komunikacji jest kluczowa w wielu dziedzinach zawodowych. Pracownicy mogą pracować nad poprawą zarówno pisemnej, jak i ustnej komunikacji, nauką słuchania i wyrażania swoich myśli w sposób jasny i zrozumiały.
 2. Liderowanie: Niezależnie od pozycji w hierarchii, umiejętność przywództwa jest wartościowa w każdej organizacji. Pracownicy mogą rozwijać swoje umiejętności dotyczące zarządzania zespołem, motywowania innych, podejmowania decyzji i delegowania zadań.
 3. Umiejętności techniczne: W zależności od branży i rodzaju pracy, rozwijanie umiejętności technicznych może być kluczowe. Przykłady obejmują programowanie, analizę danych, umiejętności graficzne, znajomość narzędzi specyficznych dla danej branży, zarządzanie projektem, znajomość systemów informatycznych itp.
 4. Rozwiązywanie problemów: Rozwój w tym obszarze pozwoli na podwyższenie kompetencji w takich aspektach jak kreatywne myślenie, analiza sytuacji, podejmowanie decyzji opartych na faktach, identyfikacji i implementacji efektywnych rozwiązań.
 5. Zarządzanie czasem: rozwój tej umiejętności pozwoli na zwiększenie efektywności, skuteczności i wydajności. Pracownicy mogą rozwijać umiejętności planowania, priorytetyzacji zadań, delegowania, eliminowania zakłóceń i skracania cyklu produkcyjnego.
 6. Umiejętności miękkie: Empatia, współpraca, zdolności interpersonalne, zarządzanie stresem i radzenie sobie z konfliktami, są niezwykle ważne dla skutecznej pracy zespołowej i budowania trwałych relacji.
 7. Kreatywność: Rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia i generowania innowacyjnych pomysłów może przyczynić się do rozwoju zawodowego i przewagi konkurencyjnej.
 8. Umiejętności prezentacyjne: Rozwój pracowników może odbywać się także
  w obszarze zdobywania lub podnoszenia swoich umiejętności prezentacyjnych, tj. wystąpień publicznych, tworzenia efektywnych prezentacji multimedialnych
  i budowania przekonującego przekazu.

To tylko kilka przykładów obszarów rozwoju pracownika. Ważne jest, aby pracownik kontynuował naukę i rozwijał się zarówno w obszarach związanych bezpośrednio z jego obecną pracą, jak i w dziedzinach mających potencjał dla przyszłych możliwości kariery.

Etapy rozwoju pracownika wg Blancharda

Ken Blanchard, znany amerykański autor i ekspert w dziedzinie zarządzania, opracował model, który składa się z czterech etapów rozwoju pracownika:

 1. Etap 1: Nowicjusz (D1 – Development Level 1) – pracownik jest nowicjuszem i potrzebuje dużego wsparcia ze strony lidera. Nie posiada on jeszcze odpowiednich umiejętności i doświadczenia w danej dziedzinie. Lider powinien udzielać jasnych wytycznych, szczegółowych instrukcji i stale monitorować postępy pracownika. Celem tego etapu jest zapewnienie nowicjuszowi niezbędnej wiedzy i umiejętności, aby wykonywał swoje zadania.
 2. Etap 2: Wtajemniczony (D2 – Development Level 2) – pracownik nabywa pewne umiejętności i doświadczenie, ale wciąż potrzebuje wsparcia i kierowania. Pracownik jest już w stanie wykonywać zadania samodzielnie, ale nadal wymaga konkretnych wskazówek i zatwierdzenia od lidera. Lider powinien dawać informacje zwrotne i motywować pracownika do dalszego rozwoju. Celem tego etapu jest rozwinięcie umiejętności i pewności siebie pracownika.
 3. Etap 3: Partner (D3 – Development Level 3) – pracownik posiada już odpowiednie umiejętności i doświadczenie, aby wykonywać większość zadań samodzielnie. Wymaga jednak od lidera pewnego stopnia zaangażowania i wsparcia. Lider powinien okazywać zaufanie i delegować większe odpowiedzialności pracownikowi, umożliwiając mu samodzielne podejmowanie decyzji. Celem tego etapu jest rozwinięcie samodzielności i zaufania pracownika.
 4. Etap 4: Empowerment (D4 – Development Level 4) – pracownik osiąga najwyższy poziom rozwoju. Posiada szeroki zakres umiejętności i doświadczenia oraz jest w stanie podejmować samodzielne decyzje i działać inicjatywnie. Pracownik działa praktycznie bez nadzoru lidera, który pełni jedynie funkcję wsparcia i dostarczania informacji zwrotnych. Celem tego etapu jest rozwinięcie pełnej samodzielności i zaangażowania pracownika.

Warto zauważyć, że model Blancharda zakłada, że lider powinien dostosować swój styl zarządzania do poziomu rozwoju pracownika, dostarczając odpowiednie wsparcie w zależności od etapu, na którym się znajduje.

Nowoczesne metody rozwoju pracowników

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym rozwój pracowników w organizacji stał się kluczowym elementem sukcesu. Oto kilka popularnych nowoczesnych metod rozwoju pracowników:

 1. E-learning to metoda oparta na technologii, która umożliwia pracownikom zdobycie wiedzy i umiejętności za pomocą platform internetowych, kursów online, wirtualnych szkoleń, webinariów itp. Daje to pracownikom elastyczność w dostępie do materiałów edukacyjnych i pozwala na naukę w dowolnym czasie i miejscu.
 2. Mentoring to proces, w którym doświadczony pracownik (mentor) udziela wsparcia, porad i wskazówek młodszemu lub mniej doświadczonemu pracownikowi (mentor). Mentoring umożliwia transfer wiedzy, umiejętności i doświadczenia z jednego pokolenia pracowników na drugie, co przyczynia się do rozwoju zawodowego mentora.
 3. Rozwój oparty na projektach: Ta metoda polega na przypisywaniu pracownikom projektów, które pozwalają im rozwinąć konkretne umiejętności i zdobyć nowe doświadczenia. Poprzez udział w różnorodnych projektach, pracownicy mogą rozwijać się w obszarach, które są dla nich najbardziej interesujące i ważne dla organizacji.
 4. Treningi zespołowe są skierowane na rozwijanie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych, rozwiązywania problemów i efektywnej współpracy w zespole. Poprzez interakcję z innymi pracownikami, treningi zespołowe pomagają w budowaniu zdolności do pracy w grupie i rozwijaniu umiejętności przywódczych.
 5. Samokształcenie to metoda, w której pracownicy samodzielnie angażują się w rozwijanie swoich umiejętności i zdobywanie wiedzy. Wykorzystują różne źródła, takie jak książki, artykuły, podcasty, kursy online itp., aby pogłębiać swoje kompetencje i rozwijać się w wybranych obszarach.

Ważne jest dostosowanie metod rozwoju pracowników do specyfiki organizacji i indywidualnych potrzeb pracowników. Kombinowanie różnych metod może przynieść najlepsze rezultaty i przyczynić się do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich w organizacji.

Jakie korzyści dla pracodawcy może przynieść plan rozwoju pracowników?

Plan rozwoju pracowników może przynieść liczne korzyści dla pracodawcy. Oto kilka z nich:

 1. Zwiększenie zaangażowania pracowników, którzy zainteresowani są swoim rozwojem, a co dobrze wypływa na ich wydajność i motywację.
 2. Plan rozwoju pracownika pozwala na zwiększenie lojalności wobec pracodawcy. Dzięki temu pracodawca może zredukować koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników.
 3. Posiadanie bardziej wykwalifikowanych pracowników przekłada się na wyższą jakość pracy i większe osiągnięcia organizacji.
 4. Pracownicy, którzy są poddawani szkoleniom i rozwijają swoje umiejętności, mogą efektywniej rozwiązywać problemy w miejscu pracy.
 5. Plan rozwoju pracowników może zachęcać do twórczego myślenia i innowacyjności. To może dawać firmie przewagę konkurencyjną na rynku.
 6. Inwestowanie w rozwój pracowników promuje pozytywną atmosferę i kulturę organizacyjną. To przyczynia się do budowania lepszych relacji w zespole i poprawia ogólną atmosferę pracy.

W sumie plan rozwoju pracowników ma ogromne znaczenie dla pracodawcy, przyczyniając się do zwiększenia zaangażowania, retencji, umiejętności i efektywności pracowników, a także do poprawy innowacyjności i kultury organizacyjnej.

Plan rozwoju pracownika – przykłady

Oto kilka przykładów planów rozwoju pracownika:

 1. Kursy i szkolenia – pracownik może zostać zaproszony do udziału w różnych kursach i szkoleniach związanych z jego dziedziną pracy lub rozwojem umiejętności miękkich.
 2. Mentoring – pracownik może zostać przypisany do doświadczonego mentora, który pomoże mu rozwijać umiejętności zawodowe i osiągać cele. Mentor może udzielać wskazówek, udostępniać wiedzę i dzielić się swoimi doświadczeniami.
 3. Certyfikacje zawodowe – pracownik może być zachęcany do uzyskania certyfikatów zawodowych lub innych formalnych kwalifikacji w swojej dziedzinie. Może to pomóc w zwiększeniu jego wiarygodności zawodowej i umiejętności.
 4. Feedback i ocena postępów – regularne spotkania z przełożonym, podczas których omawiane są postępy pracownika, cele oraz obszary, w których można się jeszcze rozwijać. Pracownik może otrzymywać konstruktywną opinię na temat swojej pracy i dostawać wskazówki, jak się doskonalić.

Ważne jest, aby plan rozwoju pracownika był indywidualnie dostosowany do potrzeb i celów każdego pracownika. Pracodawca powinien współpracować z pracownikiem, aby ustalić konkretne cele rozwojowe i określić środki, które będą najbardziej odpowiednie dla danego pracownika.

Rozwój kompetencji pracowników – podsumowanie

Podsumowując, rozwój kompetencji pracowników jest kluczowy dla sukcesu organizacji. Poprzez inwestowanie w rozwój pracowników, firma może zwiększyć swoją konkurencyjność, osiągnąć lepszą efektywność operacyjną, zmotywować i zatrzymać utalentowane jednostki, dostosować się do zmian i stworzyć pozytywną kulturę organizacyjną. To inwestycja, która przynosi długoterminowe korzyści dla organizacji.

Array
(
  [pl] => Array
    (
      [code] => pl
      [id] => 40
      [native_name] => polski
      [major] => 0
      [active] => 1
      [default_locale] => pl_PL
      [encode_url] => 0
      [tag] => pl
      [missing] => 0
      [translated_name] => polski
      [url] => https://workafford.pl/plan-rozwoju-pracownika/
      [country_flag_url] => https://workafford.pl/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/pl.png
      [language_code] => pl
    )

  [en] => Array
    (
      [code] => en
      [id] => 1
      [native_name] => English
      [major] => 1
      [active] => 0
      [default_locale] => en_US
      [encode_url] => 0
      [tag] => en
      [missing] => 1
      [translated_name] => angielski
      [url] => https://workafford.com
      [country_flag_url] => https://workafford.pl/wp-content/uploads/flags/us.png
      [language_code] => en
    )

  [uk] => Array
    (
      [code] => uk
      [id] => 54
      [native_name] => Ukrainian
      [major] => 0
      [active] => 0
      [default_locale] => uk_UA
      [encode_url] => 0
      [tag] => uk
      [missing] => 1
      [translated_name] => ukraiński
      [url] => https://workafford.com.ua
      [country_flag_url] => https://workafford.pl/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/uk.png
      [language_code] => uk
    )

)
Choose languge