Praca zespołowa – zasady, zalety i wady, przykłady
27.04.2023

Praca zespołowa – zasady, zalety i wady, przykłady

Praca zespołowa to nieodłączony i bardzo ważny element w każdej dobrze funkcjonującej firmie. Jak wykonywać pracę w zespole? Poniżej przedstawiamy kilka ważnych aspektów, które pomogą w polepszeniu komunikacji, atmosfery, a także tempa wykonywanych zadań.

Praca zespołowa – definicja

Praca zespołowa stanowi podstawową formę organizacji pracy. Jej głównym zadaniem jest powierzenie określonym pracownikom czynności lub operacji wydzielonych z procesów pracy. Zadania realizowane są przez grupę członków. Łączy ich wspólny cel, choć każdy z nich indywidualnie opracowuje swoje zadania, aby go osiągnąć. W dążeniu do realizacji celu praca zespołowa ma za zadanie zjednoczenie wysiłków i umiejętności, maksymalizację ich, a także skrócenie czasy realizacji. A zdecydowanie może pomóc w tym zrozumienie i spójność pomiędzy wszystkimi pracownikami w zespole.

Najważniejsze zasady pracy zespołowej

Poniżej przedstawiamy zasady pracy zespołowej, które pomogą w osiągnięciu oczekiwanych efektów:

 • Poczucie odpowiedzialności zarówno za swoją pracę, jak i pozostałych członków zespołu.
 • Wypracowanie sposobów komunikacji, które opierać się będą na dialogu, życzliwości oraz otwartości, a które pomogą w przeciwdziałaniu barierom komunikacyjnym.
 • Szybkie i sprawne przemyślenie możliwych problemów, a także konfliktów, tak żeby zostały rozwiązane w odpowiednim czasie
 • Zwracanie uwagi, na to, aby każdy członek zespołu angażował się w powierzone mu zadanie czy projekt. Jeśli by to nie działało, jak powinno, to wtedy zastosować jakieś symboliczne kary za celowe lub świadome łamanie ustalonych wcześniej zasad.
 • Upewnienie się, że każdy uczestnik grupy wyraził zgodę na pracę w zespole i identyfikuje się z przebywaniem w poszczególnym gronie osób, aby uniknąć konfliktów oraz aby praca została wykonana w jak najszybszy i najefektywniejszy sposób.

Cechy pracy zespołowej

Warto także wyróżnić cechy pracy zespołowej, które opisał P. Lecicioni (2016):

 • Współdziałanie, wspólne dążenie do realizacji określonego celu,
 • Wzajemne pomaganie sobie, współpraca,
 • Otwarcie się na wzajemne pomysły,
 • Umiejętność przyjmowania krytyki,
 • Współpartnerstwo, udzielanie wsparcia,
 • Możliwość łączenia ze sobą osób różnych specjalności,
 • Zbiorowa odpowiedzialność za wykonanie zadania.

Jak można zauważyć, praca zespołowa opiera się na wielu różnych składowych i wymaga nie tylko umiejętności twardych, ale również kompetencji miękkich, aby ta współpraca przebiegała jak najsprawniej i najefektywniej.

Zalety pracy zespołowej

Poniżej zebrane zostały najważniejsze zalety pracy zespołowej:

 1. Dzięki pracy zespołowej członkowie zespołu są zmotywowani, poprzez co mogą uzyskać lepsze wyniki, niż pracując indywidualnie. Zauważalny jest wtedy efekt synergicznego działania zespołowego, który polega na łączeniu, kooperacji i synchronizacji,
 2. Praca zespołowa wymusza, aby proces komunikacji został usprawniony i żeby przepływ informacji był jak najlepszy,
 3. Wzrasta także wydajność i efektywność pracy poprzez wzajemne uzupełnianie się osób z różnych działów,
 4. Poprzez pracę zespołową wzrasta integracja zespołu, grupa staje się całością i dba o wspólny interes grupy,
 5. Dzięki zadaniowości dla każdego z członków w grupie wzrasta zadowolenie z pracy, ponieważ osoby te wykonują z reguły czynności, które są dla nich odpowiednie,
 6. Znając umiejętności i wykonywaną pracę, jesteśmy w stanie dokonać korzystnego podziału pracy w grupie, aby każdy mógł dołożyć swoją cegiełkę w dążeniu do określonego celu,
 7. Dobrze ułożona praca zespołowa nadaje wspólne tempo pracy, dzięki czemu współpraca przebiega pomyślne i bez zbędnych konfliktów, a także wzrasta jakość pracy,
 8. Praca zespołowa daje możliwość kreatywności, dzielenia się pomysłami, a następnie wybierania tych najlepszych;
 9. Dobrze dobrani członkowie zespołu wzajemnie motywują się do działania,
 10. Dzięki odpowiedzialności zbiorowej mniej bolesne może być ewentualne odczuwanie porażki, ponieważ niepowodzenie rozłożone jest na cały zespół.

Wady pracy zespołowej

Niestety praca w zespole nie posiada samych zalet. Poniżej opisujemy wady pracy zespołowej, które warto przeanalizować omawiając zagadnienie pracy w grupie:

 1. Konfliktowość to jedna z wad, która może występować najczęściej. A to dlatego, iż zespół składa się z ludzi o różnych charakterach, poglądach, postawach. Może to prowadzić do powstawania konfliktów czy odmiennych zdań na dany temat. Tu z pomocą powinien przyjść lider grupy, który będzie łagodzić konflikty, a także starał się, aby ich unikać w przyszłości.
 2. Kolejną wadą może stać się rozproszona odpowiedzialność, ponieważ niektóre z osób mogą nie mieć poczucia odpowiedzialności za wykonywanie wspólnego zadania. Czasami też ciężko jest ocenić pracę poszczególnych osób, ponieważ zazwyczaj trudno stwierdzić, kto z grupy wykonał więcej, a kto mniej pracy.
 3. Konformizm to zjawisko polegające na tym, że dana osoba podporządkowuje się grupie, czyli panującym zasadom, wartościom itp. Częstym powodem konformizmu jest obawa przed odrzuceniem, albo też chęć dopasowania się, by czuć się bezpieczniej w grupie.
 4. Zagrożeniem może być także jednomyślność w zespole. Często kiedy jedna osoba rzuca jakiś pomysł, reszta go akceptuje. Niebezpieczeństwem w takiej sytuacji może być brak dyskusji, ponieważ często te przemilczane pomysły mogą być oryginalne i najlepsze.
 5. Bywa też tak, że do grupy zostanie wybranych kilka silnych osobowości, które będą rywalizować ze sobą o to, kto powinien być liderem. Najrozsądniejszym wyjściem z tej sytuacji jest wytypowanie lidera grupy przed rozpoczęciem pracy w zespole. Warto pamiętać, aby lider cechował się: dobrą organizacją pracy, umiejętnościami planowania, nadawania wag i priorytetów zadaniom, umiał motywować pozostałych, był otwarty i komunikatywny.

Jak można zauważyć, praca zespołowa posiada zarówno zalety, jak i wady. Warto jednak pamiętać, że nieodłącznym i najważniejszym elementem pracy w grupie jest komunikacja oraz wzajemny szacunek. Bez tego nic się nie uda.

Efekt synergii w pracy zespołowej

Osiągnięcie efektu synergii w pracy zespołowej to połączenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia poszczególnych członków grupy. Jednak czym jest efekt synergii? Według słownika synergia to współdziałanie, które pozwala na osiągnięcie większego efektu niż suma efektów wygenerowanych samodzielnie przez poszczególne jednostki. Pozwala to na otrzymanie tzw. wartości dodanej, dzięki czemu praca będzie wydajniejsza i przyniesie lepsze efekty. Efekt synergii w pracy zespołowej to współdziałanie w realizacji celu. Dzięki temu jesteśmy w stanie wykorzystywać zalety danych osób, a zarazem niwelować słabości poprzez wsparcie i uzupełnianie się między członkami zespołu. Wykorzystanie potencjału każdej osoby z zespołu, daje możliwość osiągnięcia najlepszych efektów.

Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest określenie celu i wizji codziennej pracy zespołu. Zdecydowanie cel musi by zgodny z zasadą SMART, czyli skonkretyzowany, mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie. Aby efekt synergii w pracy zespołowej został osiągnięty, należy działać ostrożnie i z pełnym zaangażowaniem. Zasady pracy zespołowej powinny być określone w sposób jasny, zrozumiały, a także powinny zostać dopasowane do potrzeb grupy i celu, tak, aby został on w pełni zrealizowany.

Dysfunkcje pracy zespołowej

Dysfunkcje pracy zespołowej nie pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału zespołu, a właściwie powodują wzajemną niechęć i działania na rzecz obniżenia efektywności zespołu.
5 przykładowych dysfunkcji pracy zespołowej to: brak zaufania między członkami zespołu; obawa przed konfliktem, przez którą osoby w grupie nie podejmują konstruktywnej dyskusji; brak zaangażowania związany jest z brakiem identyfikacji z zespołem; unikanie odpowiedzialności; brak dbałości o wyniki, poprzez co cele całego zespołu nie są na pierwszym miejscu. Wszystkie wyżej wymienione dysfunkcje pracy zespołowej negatywnie wpływają na całą pracę zespołu, a w rezultacie założony cel może nie zostać osiągnięty.

Array
(
  [pl] => Array
    (
      [code] => pl
      [id] => 40
      [native_name] => polski
      [major] => 0
      [active] => 1
      [default_locale] => pl_PL
      [encode_url] => 0
      [tag] => pl
      [missing] => 0
      [translated_name] => polski
      [url] => https://workafford.pl/praca-zespolowa-zasady-zalety-i-wady-przyklady/
      [country_flag_url] => https://workafford.pl/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/pl.png
      [language_code] => pl
    )

  [en] => Array
    (
      [code] => en
      [id] => 1
      [native_name] => English
      [major] => 1
      [active] => 0
      [default_locale] => en_US
      [encode_url] => 0
      [tag] => en
      [missing] => 1
      [translated_name] => angielski
      [url] => https://workafford.com
      [country_flag_url] => https://workafford.pl/wp-content/uploads/flags/us.png
      [language_code] => en
    )

  [uk] => Array
    (
      [code] => uk
      [id] => 54
      [native_name] => Ukrainian
      [major] => 0
      [active] => 0
      [default_locale] => uk_UA
      [encode_url] => 0
      [tag] => uk
      [missing] => 1
      [translated_name] => ukraiński
      [url] => https://workafford.com.ua
      [country_flag_url] => https://workafford.pl/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/uk.png
      [language_code] => uk
    )

)
Choose languge